Informace o zpracování osobních údajů

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále také jako „Nařízení“)

Pan Ivo Bábel, IČO: 87205041, DIČ: CZ8404032527, se sídlem Jablonec nad Nisou, V Zátiší 3723/18, PSČ 466 01, s provozovnou na adrese Čejč č. ev. 47, PSČ 696 14, jako správce osobních údajů (dále také jako „Správce“), Vás jako uživatele internetových stránek www.vinny-sklipek.cz informuje o níže popsaném shromažďování osobních údajů a zásadách ochrany osobních údajů.

Když kontaktujete Správce, a to např. přímo či prostřednictvím internetových stránek vyplněním a odesláním kontaktního formuláře, můžete být požádáni o vyplnění určitých údajů o sobě nebo Vaší společnosti. Těmito údaji mohou být zejména:
a) jméno a příjmení,
b) obchodní firma,
c) Vaše adresa nebo sídlo společnosti,
d) identifikační číslo a daňové identifikační číslo,
e) telefonní číslo,
f) e-mailová adresa.

Osobní údaje je nutné zpracovat pro účely odpovědi na Vámi vznesený dotaz či požadavek, případně vytvoření nabídky služeb a jednání o takové nabídce, nebo pro účely plnění smlouvy, tj. zejména uspořádání společenské události dle Vašeho požadavku a/nebo poskytnutí souvisejících služeb.

Takové zpracování umožňuje článek 6 odst. 1 písm. b) Nařízení. Poskytnuté osobní údaje budou zpracovávány po dobu naší komunikace týkající se Vámi vzneseného dotazu či požadavku, případně vzájemného jednání o uzavření smlouvy či plnění smlouvy, nejdéle 1 rok od poskytnutí osobních údajů, pokud neudělíte souhlas k dalšímu zpracování, nebo nebude delší zpracování vyžadovat jiný důvod předpokládaný Nařízením (např. plnění smluvní či zákonné povinnosti).

Vaše osobní údaje bude jako správce osobních údajů ve smyslu Nařízení zpracovávat Správce. Vaše osobní údaje mohou být pouze v případě, že to bude nezbytně nutné k poskytnutí Vámi požadovaných služeb nebo vyřízení Vašeho požadavku, předány jiným osobám jakožto dodavatelům Správce (např. jednotlivým osobám poskytujícím dílčí služby dle Vašeho požadavku apod.). Správce nebude Vaše osobní údaje předávat jiným třetím osobám nad rámec věty předchozí bez Vašeho výslovného souhlasu.

Ve vztahu k prováděnému zpracování Vašich osobních údajů máte následující práva:
a) právo na přístup k osobním údajům;
b) právo na opravu osobních údajů;
c) právo na výmaz („právo být zapomenut“);
d) právo na omezení zpracování údajů;
e) právo vznést námitku proti zpracování; a
f) právo podat stížnost na zpracování osobních údajů.

Všechna Vaše práva můžete uplatnit tak, že kontaktujete Správce na e-mailové adrese [email protected] Stížnost můžete podat u dozorového úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz).

Abyste měli lepší představu o obsahu jednotlivých práv, připojujeme ještě jejich stručné vysvětlení:

Právo na přístup znamená, že kdykoliv můžete požádat Správce o potvrzení, zda osobní údaje, které se Vás týkají, jsou či nejsou zpracovávány, a pokud jsou, pak za jakými účely, v jakém rozsahu, komu jsou zpřístupněny, jak dlouho je bude Správce zpracovávat, zda máte právo na opravu, výmaz, omezení zpracování či vznést námitku, odkud osobní údaje Správce získal a zda dochází na základě zpracování Vašich osobních údajů k automatickému rozhodování, včetně případného profilování.

Právo na opravu znamená, že kdykoliv můžete požádat Správce o opravu či doplnění Vašich osobních údajů, pokud by byly nepřesné či neúplné.

Právo na výmaz znamená, že Správce musí vymazat Vaše osobní údaje pokud (i) již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány, (ii) odvoláte souhlas se zpracováním osobních údajů, přičemž se jedná o údaje, k jejichž zpracování je Váš souhlas nezbytný a zároveň Správce nemá jiný důvod, proč tyto údaje potřebuje nadále zpracovávat, (iii) vznesete námitky proti zpracování a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování, nebo (iv) to Správci ukládá zákonná povinnost.

Mějte prosím na paměti, že se toto právo neuplatní v případě, že zpracování Vašich osobních údajů je i nadále nezbytné pro splnění právní povinnosti Správce nebo určení, výkon či obhajobu jeho právních nároků.

Právo na omezení zpracování znamená, že dokud Správce nevyřeší jakékoliv sporné otázky ohledně zpracování Vašich osobních údajů, musí omezit zpracování Vašich osobních údajů.

Právo vznést námitku znamená, že máte právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů, k němuž dochází na základě oprávněného zájmu Správce. V případě marketingových aktivit přestane Správce Vaše osobní údaje zpracovávat bez dalšího, v ostatních případech tak Správce učiní, pokud nebude mít závažné oprávněné důvody pro to, aby v takovém zpracování pokračoval.

Kontakt

Vinný sklep U Hroznu v Čejči
Areál vinných sklepů Pod Búdama
Zadejte nás do GPS navigace

420 724 744 118 - Ivo Bábel

 

Email: [email protected]

  

 

Volejte / Pište

724 744 118