VOP pro pořádání společenských akcí

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Č. 03/2020
pro pořádání společenských událostí


1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1 Pan Ivo Bábel, IČO: 87205041, DIČ: CZ8404032527, se sídlem Čejč, Čejč 444, PSČ 696 14, s provozovnou na adrese Čejč č. ev. 47, PSČ 696 14 (dále také jako „Poskytovatel“), podniká, mimo jiné, v oblasti pořádání společenských událostí ve vinařství na adrese Čejč č. ev. 47, PSČ 696 14 (dále také jako „Místo události“), případně na jiném dohodnutém místě, a poskytování služeb s tím souvisejících.

1.2 Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále také jako „VOP“) upravují smluvní vztah vzniklý na základě objednávky fyzické nebo právnické osoby (dále také jako „Zákazník“), jejímž předmětem je uspořádání společenské události v Místě události a v konkrétním termínu a poskytnutí dalších služeb s tím souvisejících, potvrzené ze strany Poskytovatele (dále také jako „Smluvní vztah“).

1.3 VOP se stávají součástí každého Smluvního vztahu mezi Poskytovatelem a Zákazníkem, a to zejména na základě odkazu na VOP v objednávce Zákazníka, přičemž nemusí být k objednávce přikládány. VOP se stávají součástí Smluvního vztahu i v případě, že objednávka či jiné právní jednání Zákazníka neobsahuje výslovný odkaz na VOP, avšak Zákazník VOP obdržel nebo se s nimi mohl jinak seznámit.

1.4 VOP se přiměřeně užijí i pro úpravu vedení kontraktačních jednání před vznikem Smluvního vztahu, příp. vztahy z nich vyplývající, v případě, že ke vzniku Smluvního vztahu nedojde a potenciálnímu Zákazníkovi mohly být VOP známy.


2. VZNIK A PŘEDMĚT SMLUVNÍHO VZTAHU

2.1 V případě zájmu o realizaci některé z Poskytovatelem nabízených služeb učiní Zákazník písemnou objednávku, kterou zašle Poskytovateli, a to prostřednictvím písemné korespondence nebo elektronické komunikace (e-mailu). Zákazník je povinen v objednávce uvést pravdivé údaje, a to zejména:
- u fyzické osoby jméno, příjmení, datum narození, bydliště a kontaktní e-mailovou adresu;
- u právnické osoby obchodní firmu, IČO, sídlo, jednající osobu a kontaktní e-mailovou adresu.

2.2 Smluvní vztah mezi Zákazníkem a Poskytovatelem vzniká potvrzením objednávky Zákazníka Poskytovatelem, a to např. e-mailem Poskytovatele zaslaným na kontaktní e-mailovou adresu Zákazníka uvedenou v objednávce. Předmětem Smluvního vztahu je závazek Poskytovatele uspořádat pro Zákazníka společenskou událost v Místě události, případně na jiném dohodnutém místě, ve sjednaném termínu, a poskytnout mu související služby v dohodnutém rozsahu, a závazek Zákazníka za to uhradit Poskytovateli odměnu a poskytovat mu potřebnou součinnost.

2.3 Na základě objednávky Zákazníka potvrzené Poskytovatelem, která bude obsahovat základní vymezení Zákazníkem požadované služby, zpracuje Poskytovatel pro Zákazníka orientační nabídku obsahující hrubý popis rozsahu poskytovaných služeb a orientační cenovou kalkulaci, kterou mu zašle na jeho kontaktní e-mailovou adresu, uvedenou v objednávce. Na základě takto zaslané nabídky bude následně probíhat písemná komunikace mezi Poskytovatelem a Zákazníkem, v rámci které budou sjednány konkrétní podmínky Smluvního vztahu. V případě rozporu mezi písemně sjednanými podmínkami, objednávkou a těmito VOP je přednost dokumentů následující: 1. písemně sjednané podmínky; 2. objednávka; 3. tyto VOP; 4. ustanovení dotčených právních předpisů.

2.4 Poskytovatel a Zákazník sjednávají, že podstatná část komunikace mezi nimi bude probíhat písemně prostřednictvím elektronické komunikace (e-mailu), a to prostřednictvím e-mailových adres uvedených v objednávce. Komunikace učiněná tímto způsobem, stejně jako veškeré takto sjednané dohody, jsou pro obě strany závazné a stávají se součástí Smluvního vztahu.


3. PRÁVA A POVINNOSTI STRAN

3.1 Poskytovatel je povinen postupovat při poskytování dohodnutých služeb v rámci Smluvního vztahu poctivě a svědomitě, přičemž se zejména zavazuje:
a) poskytovat dohodnuté služby řádně;
b) projednávat se Zákazníkem v nezbytném rozsahu postup činností při plnění Smluvního vztahu;
c) průběžně konzultovat se Zákazníkem své návrhy a doporučení související s plněním Smluvního vztahu, pokud to bude považovat za nezbytné.

3.2 Poskytovatel je oprávněn plnit své povinnosti vyplývající ze Smluvního vztahu prostřednictvím spolupracujících osob. Odpovídá však za odbornou způsobilost spolupracujících osob k činnostem, které vykonává podle Smluvního vztahu.

3.3 Poskytovatel má právo odmítnout poskytnutí jakýchkoliv služeb Zákazníkovi v odůvodněných případech a v případech stanovených právními předpisy. O takovém odmítnutí Poskytovatel Zákazníka informuje. Po odeslání či jiném sdělení informace Zákazníkovi o odmítnutí poskytování služeb není Zákazník poskytnutí daných služeb, které byly ze strany Poskytovatele odmítnuty, oprávněn nadále požadovat. Odmítnutí poskytnutí služeb dle tohoto odstavce nemá vliv na trvání Smluvního vztahu.

3.4 Zákazník se zavazuje poskytnout Poskytovateli veškerou potřebnou součinnost, která je nutná pro řádné zabezpečení a poskytnutí Zákazníkem požadovaných služeb, tj. zejména reagovat na požadavky Poskytovatele, zajistit spolupráci dotčených osob na straně Zákazníka, poskytnout Poskytovateli veškeré požadované informace, materiály a vysvětlení. Vyžádá-li si Poskytovatel součinnost Zákazníka a/nebo jakékoliv podklady potřebné pro řádné poskytnutí služeb v rámci Smluvního vztahu, Zákazník je Poskytovateli poskytne bez zbytečného odkladu nejpozději do 5 (pěti) pracovních dnů ode dne odeslání takové žádosti Zákazníkovi. Pokud Zákazník ve lhůtě dle věty předchozí neposkytne Poskytovateli požadovanou součinnost a předmětem žádosti byl návrh změny služeb, má se za to, že Zákazník s touto změnou souhlasí.

3.5 Za správnost a úplnost všech podkladů a informací potřebných pro poskytnutí služeb v rámci Smluvního vztahu odpovídá Zákazník, přičemž jejich nesprávnost či neúplnost zprošťuje Poskytovatele odpovědnosti za případnou škodu či újmu.

3.6 Zákazník je oprávněn uplatnit u Poskytovatele reklamaci, pokud při poskytování služeb dle Smluvního vztahu dojde k porušení povinností Poskytovatele. Reklamace musí být uplatněna primárně tak, aby Poskytovatel mohl při konání společenské události zajistit nápravu. Pokud nebude reklamace uplatněna při konání společenské události, musí být uplatněna nejpozději do jednoho týdne ode dne její realizace, a to v písemné formě doporučeným dopisem adresovaným na adresu Poskytovatele, a to včetně detailního popisu vady, důvodu neuplatnění reklamace při konání společenské události a požadovaného způsobu nápravy. Později učiněné reklamace jsou nepřípustné. Reklamace bude vyřízena v termínu 30 dnů od data jejího řádného uplatnění u Poskytovatele.


4. CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

4.1 Na základě vzniku Smluvního vztahu, tj. objednávky Zákazníka potvrzené ze strany Poskytovatele, je Zákazník povinen uhradit Poskytovateli rezervační poplatek ve výši, jak je stanovena v objednávce, pokud nebude dohodnuto jinak, a to na základě faktury, vystavené Poskytovatelem a zaslané na e-mailovou adresu Zákazníka. Splatnost je 14 (čtrnáct) dnů ode dne jejího vystavení, pokud nebude dohodnuto jinak.

4.2 Po zaplacení rezervačního poplatku dle předchozího odstavce tohoto článku potvrdí Poskytovatel Zákazníkovi termín konání společenské události a provede nezbytné kroky ke zpracování detailního plánu společenské události a k přípravě finální podoby ceny služeb. Příprava detailního plánu společenské události probíhá ve spolupráci se Zákazníkem, přičemž vzhledem k požadavkům Zákazníka mohou být Zákazníkovi nabídnuty různé varianty realizace požadovaných služeb, a to včetně ceny za jednotlivé varianty, z nichž si Zákazník sám vybere.

4.3 Závazný a konečný rozsah poskytovaných služeb v rámci Smluvního vztahu a od toho odvislá cena budou mezi Poskytovatelem a Zákazníkem dohodnuty nejpozději v těchto termínech:
a) počet hostů na společenské události týden před termínem jejího konání;
b) požadované občerstvení na společenské události dva týdny před termínem jejího konání;
c) v případě svatby je nutno v dostatečném časovém předstihu, nejpozději dva týdny před termínem konání svatby, dohodnout časový harmonogram příjezdu účastníků a dovozu věcí, stejně jako případné přípravy vlastní dekorace, fotokoutku a ostatních požadavků spojených se svatebním dnem.

Později vznesené požadavky Zákazníka není Poskytovatel povinen akceptovat.

4.4 Poskytovatel je oprávněn zvýšit finální odsouhlasenou cenu za jednotlivé služby v případě, že dojde k původně neočekávanému zvýšení vstupních nákladů. Takové zvýšení ceny oznámí Poskytovatel bez zbytečného odkladu Zákazníkovi.

4.5 Po realizaci společenské události, která je předmětem Smluvního vztahu, bude konečná cena poskytnutých služeb vyúčtována Poskytovatelem, a to dle předchozího dohodnutého rozsahu služeb se zohledněním objednaných a skutečně poskytnutých služeb v rámci realizované společenské události. Konečná cena dle vyúčtování se může od předem odsouhlasené ceny lišit, s čímž Zákazník souhlasí a je povinen zaplatit konečnou cenu.

4.6 Konečná cena bude Zákazníkem uhrazena na základě faktury, vystavené Poskytovatelem a zaslané na e-mailovou adresu Zákazníka. Splatnost faktury je 10 (deset) dnů ode dne uskutečnění společenské události, pokud nebude dohodnuto jinak.

4.7 V případě, že k realizaci společenské události nedojde z jiného důvodu, než je porušení povinností Poskytovatele (tj. z důvodu na straně Zákazníka, okolnosti vyšší moci apod.), a mezi Zákazníkem a Poskytovatelem nedojde k dohodě na jiném termínu konání společenské události, je Poskytovatel oprávněn požadovat po Zákazníkovi úhradu nákladů, které vynaložil, a to v paušální výši odpovídající rezervačnímu poplatku zaplaceného Zákazníkem na základě objednávky. V případě porušení povinností Zákazníka je Poskytovatel taktéž oprávněn požadovat po Zákazníkovi veškerou vzniklou škodu a ušlý zisk. Na úhradu nákladů, škody a/nebo ušlého zisku dle věty předchozí je Poskytovatel oprávněn započíst rezervační poplatek složený Zákazníkem, a to až do jeho plné výše, s čímž Zákazník výslovně souhlasí. K úhradě dle tohoto odstavce se použije čl. 4.6. obdobně, přičemž fakturu je Poskytovatel oprávněn vystavit kdykoliv poté, co se o skutečnosti dle tohoto odstavce dozví, a splatnost faktury je 14 (čtrnáct) dnů ode dne jejího vystavení.

4.8 V případě prodlení s úhradou jakékoliv oprávněně vystavené faktury je Poskytovatel oprávněn požadovat po Zákazníkovi zaplacení smluvního úroku z prodlení ve výši 0,10 % z dlužné částky za každý započatý den prodlení.

4.9 Jednostranné započtení pohledávek Zákazníka vůči Poskytovateli je vyloučeno.

4.10 Poskytovatel je plátcem DPH. K cenám poskytovaných služeb je tedy účtováno DPH ve výši dle platných právních předpisů.


5. SOUVISEJÍCÍ SLUŽBY

5.1 Zákazník bere na vědomí, že s uspořádáním společenské události souvisí poskytování dalších služeb, kterými jsou zejména:
a) pohoštění (oběd, rautové pohoštění apod.);
b) obsluha na události a další služby

přičemž tyto jsou zahrnuty v cenové kalkulaci podle počtu osob, který se společenské události má zúčastnit. Všechny související služby musí být dohodnuty písemně např. formou vzájemné e-mailové komunikace.

5.2 V případě rozdílu mezi dohodnutým počtem osob dle odst. 4.3 těchto VOP a počtem skutečně přítomných osob, jsou možné následující odchylky:

a) svatby:
- do 20 osob odchylka ve výši 0 osob u položek dle odst. 5.1 písm. a), b) i c);
- od 20 do 30 osob odchylka ve výši -1 osoby u položek dle odst. 5.1 písm. a) a b) a 0 osob u položky dle odst. 5.1 písm. c);
- od 30 do 40 osob odchylka ve výši -2 osoby u položek dle odst. 5.1 písm. a) a b) a -1 osoba u položky dle odst. 5.1 písm. c);
- od 40 do 50 osob odchylka ve výši -2 osob u položek dle odst. 5.1 písm. a), b) i c);
- nad 50 osob odchylka ve výši -3 osoby u položek dle odst. 5.1 písm. a) a b) a -2 osoby u položky dle odst. 5.1 písm. c).

b) ostatní společenské události:
- u skupin do 29 osob odchylka ve výši -1 osoba u položek dle odst. 5.1 písm. a), b)
i c);
- u skupin od 30 do 39 osob odchylka ve výši -2 osoby u položek dle odst. 5.1 písm. a), b)
i c);
- u skupin nad 40 osob odchylka ve výši -3 osoby u položek dle odst. 5.1 písm. a), b)
i c).

5.3 V případě, že bude počet skutečně přítomných osob nižší, než jak bylo dohodnuto dle odst. 4.3 těchto VOP, vzniká Poskytovateli nárok na zaplacení ceny dle konečného počtu osob závazně dohodnutého dle odst. 4.3 těchto VOP se zohledněním odchylek dle předchozího odstavce 5.2. V případě vyššího počtu skutečně přítomných osob bude cena služeb odpovídajícím způsobem navýšena, avšak Zákazník bere na vědomí omezenou kapacitu Místa události a přípravy pohoštění na míru, a tedy právo Poskytovatele odmítnout poskytnutí služeb nad předem sjednaný rozsah. Stejně tak je Zákazník oprávněn navýšit počet skutečně přítomných osob nad rámec dohody dle odst. 4.3 těchto VOP pouze s předchozím písemným souhlasem Poskytovatele.

5.4 Zbylé pohoštění dle odst. 5.1. písm. a) těchto VOP bude Zákazníkovi zabaleno do obalů určených pro potraviny a předáno, a to následující den v případě svateb, případně při odchodu v případě ostatních společenských událostí. Neomezená konzumace vín dle odst. 5.1. písm. b) těchto VOP bude účtována dle skutečného počtu přítomných osob u všech typů společenských událostí, pokud nebude dohodnuto nebo není stanoveno jinak.

5.5 Poskytovatel je připraven poskytnout Zákazníkovi i další služby, než které jsou uvedeny v odst. 5.1 těchto VOP, případně zprostředkovat jejich poskytnutí (zajištění obřadu, dekorace, zapůjčení reproduktorů, zajištění ubytování, zajištění doprovodného programu, hudby apod.), přičemž sjednání těchto dalších služeb, jejich cena a způsob úhrady bude se Zákazníkem v případě jeho zájmu vždy individuálně dohodnuto.


6. DOBA TRVÁNÍ SMLUVNÍHO VZTAHU, VÝPOVĚD

6.1 Smluvní vztah vzniká na dobu určitou do doby realizace společenské události, pokud není výslovně dohodnuto jinak.

6.2 Smluvní vztah zaniká:
a) splněním předmětu Smluvního vztahu;
b) zánikem jedné ze stran;
c) dohodou stran nebo
d) odstoupením.

6.3 Poskytovatel je oprávněn od Smluvního vztahu odstoupit, a to zejména z důvodu nezaplacení rezervačního poplatku dle odst. 4 písm. a) objednávky a/nebo nedostatečné součinnosti ze strany Zákazníka a/nebo v případě porušení povinnosti Zákazníka dle objednávky nebo těchto VOP, a to oznámením učiněným písemně nebo elektronicky na e-mailovou adresu Zákazníka, s účinností k následujícímu dni po odeslání takového oznámení.

6.4 V případě uzavření smlouvy pomocí prostředků komunikace na dálku nebo mimo prostor obvyklý pro podnikání Poskytovatele potvrzuje Zákazník učiněním Objednávky či uzavřením smlouvy, že byl Poskytovatelem v dostatečném předstihu před vznikem Smluvního vztahu seznámen se záležitostmi uvedenými v ust. § 1820 odst. 1 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, zejména se svým právem odstoupit od smlouvy do 14 (čtrnácti) dnů ode dne jejího uzavření bez udání důvodu. Zákazník ve smyslu ust. § 1837 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, výslovně žádá Poskytovatele, aby začal s plněním svých povinností okamžitě po vzniku Smluvního vztahu, přičemž Poskytovatel sdělil Zákazníkovi před uzavřením smlouvy, že Zákazník není oprávněn od ní odstoupit poté, co Poskytovatel splnil své povinnosti dle smlouvy.

6.5 Zánikem Smluvního vztahu zanikají všechna práva a povinnosti stran s výjimkou nároku na zaplacení odměny za již poskytnuté služby, sankčních nároků a nároku Poskytovatele na náhradu nákladů, náhradu škody a ušlého zisku.


7. ODPOVĚDNOST ZA ŠKODU

7.1 Odpovědnost za škodu se řídí příslušnými ustanoveními zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů.

7.2 Poskytovatel a Zákazník se zavazují k vyvinutí maximálního úsilí k předcházení škodám a k minimalizaci vzniklých škod. Zákazník zejména nese plnou odpovědnost za škody vzniklé na majetku Poskytovatele a třetích osob, způsobené Zákazníkem a/nebo osobami, které se účastní společenské události, a tyto škody je povinen na výzvu Poskytovatele v plné výši nahradit.

7.3 Poskytovatel není odpovědný za prodlení způsobené okolnostmi vylučujícími odpovědnost (tzv. okolnostmi vyšší moci, za které se považují i opatření či omezení vydaná orgánem státní správy spojená se zabráněním šíření nákazy a/nebo dopadům onemocnění COVID-19 (např. stav nouze, zákaz cestování, zákaz vycházení, zákaz poskytování služeb apod.)). Odpovědnost za prodlení nevylučuje překážka, která vznikla teprve v době, kdy povinná strana byla v prodlení s plněním své povinnosti, nebo vznikla z hospodářských poměrů povinné strany. Účinky okolností vylučujících odpovědnost jsou omezeny pouze na dobu, dokud trvá překážka, s níž jsou tyto účinky spojeny.

8. ZÁVĚŘEČNÁ USTANOVENÍ

8.1 Smluvní vztah vzniklý mezi Poskytovatelem a Zákazníkem se řídí českým právním řádem, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

8.2 Na vztah, který vznikne mezi Poskytovatelem a Zákazníkem, se vztahují příslušná ustanovení zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů. V souladu s tímto zákonem upozorňuje Poskytovatel, že v případě sporu mezi Poskytovatelem a Zákazníkem, který nebude vyřešen smírnou cestou, se může Zákazník obrátit na orgán mimosoudního řešení sporů, kterým je Česká obchodní inspekce (www.coi.cz).

8.3 V případě, že je nebo se stane některé z ustanovení těchto VOP neplatné, neúčinné nebo nevykonatelné, nebude tím dotčena platnost, účinnost a vykonatelnost ostatních ujednání. Smluvní strany jsou povinny poskytnout si vzájemnou součinnost pro to, aby neplatné, neúčinné nebo nevykonatelné ustanovení bylo nahrazeno takovým ustanovením platným, účinným a vykonatelným, které v nejvyšší možné míře zachovává ekonomický účel zamýšlený neplatným, neúčinným nebo nevykonatelným ustanovením. To samé platí i pro případ smluvní mezery.

8.4 Poskytovatel je oprávněn použít fotodokumentaci a videomateriál ze společenské události pro své propagační účely.

8.5 Tyto VOP jsou platné a účinné od 01.12.2021, přičemž pozdější znění obchodních podmínek vždy nahrazuje předchozí verzi.

Více »

Kontakt

Vinný sklep U Hroznu v Čejči
Areál vinných sklepů Pod Búdama
Zadejte nás do GPS navigace

420 724 744 118 - Ivo Bábel

 

Email: [email protected]

  

 

Volejte / Pište

724 744 118