VOP pro pořádání společenských akcí

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Č. 01/2018 pro pořádání společenských událostí


1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1 Pan Ivo Bábel, IČO: 87205041, DIČ: CZ8404032527, se sídlem Jablonec nad Nisou, V Zátiší 3723/18, PSČ 466 01, s provozovnou na adrese Čejč č. ev. 47, PSČ 696 14 (dále také jako „Poskytovatel“), podniká, mimo jiné, v oblasti pořádání společenských událostí ve vinařství na adrese Čejč č. ev. 47, PSČ 696 14 (dále také jako „Místo události“), případně na jiném dohodnutém místě, a poskytování služeb s tím souvisejících.

1.2 Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále také jako „VOP“) upravují smluvní vztah vzniklý na základě objednávky fyzické nebo právnické osoby (dále také jako „Zákazník“), jejímž předmětem je uspořádání společenské události v Místě události a v konkrétním termínu a poskytnutí dalších služeb s tím souvisejících, potvrzené ze strany Poskytovatele (dále také jako „Smluvní vztah“).

1.3 VOP se stávají součástí každého Smluvního vztahu mezi Poskytovatelem a Zákazníkem, a to zejména na základě odkazu na VOP v objednávce Zákazníka, přičemž nemusí být k objednávce přikládány. VOP se stávají součástí Smluvního vztahu i v případě, že objednávka či jiné právní jednání Zákazníka neobsahuje výslovný odkaz na VOP, avšak Zákazník VOP obdržel nebo se s nimi mohl jinak seznámit.

1.4 VOP se přiměřeně užijí i pro úpravu vedení kontraktačních jednání před vznikem Smluvního vztahu, příp. vztahy z nich vyplývající, v případě, že ke vzniku Smluvního vztahu nedojde a potenciálnímu Zákazníkovi mohly být VOP známy.


2. VZNIK A PŘEDMĚT SMLUVNÍHO VZTAHU

2.1 V případě zájmu o realizaci některé z Poskytovatelem nabízených služeb učiní Zákazník písemnou objednávku, kterou zašle Poskytovateli, a to prostřednictvím písemné korespondence nebo elektronické komunikace (e-mailu). Zákazník je povinen v objednávce uvést pravdivé údaje, a to zejména:
- u fyzické osoby jméno, příjmení, datum narození, bydliště a kontaktní e-mailovou adresu;
- u právnické osoby obchodní firmu, IČO, sídlo, jednající osobu a kontaktní e-mailovou adresu.

2.2 Smluvní vztah mezi Zákazníkem a Poskytovatelem vzniká potvrzením objednávky Zákazníka Poskytovatelem, a to např. e-mailem Poskytovatele zaslaným na kontaktní e-mailovou adresu Zákazníka uvedenou v objednávce. Předmětem Smluvního vztahu je závazek Poskytovatele uspořádat pro Zákazníka společenskou událost v Místě události, případně na jiném dohodnutém místě, ve sjednaném termínu, a poskytnout mu související služby v dohodnutém rozsahu, a závazek Zákazníka za to uhradit Poskytovateli odměnu a poskytovat mu potřebnou součinnost.

2.3 Na základě objednávky Zákazníka potvrzené Poskytovatelem, která bude obsahovat základní vymezení Zákazníkem požadované služby, zpracuje Poskytovatel pro Zákazníka orientační nabídku obsahující hrubý popis rozsahu poskytovaných služeb a orientační cenovou kalkulaci, kterou mu zašle na jeho kontaktní e-mailovou adresu, uvedenou v objednávce. Na základě takto zaslané nabídky bude následně probíhat písemná komunikace mezi Poskytovatelem a Zákazníkem, v rámci které budou sjednány konkrétní podmínky Smluvního vztahu. V případě rozporu mezi písemně sjednanými podmínkami, objednávkou a těmito VOP je přednost dokumentů následující: 1. písemně sjednané podmínky; 2. objednávka; 3. tyto VOP; 4. ustanovení dotčených právních předpisů.

2.4 Poskytovatel a Zákazník sjednávají, že podstatná část komunikace mezi nimi bude probíhat písemně prostřednictvím elektronické komunikace (e-mailu), a to prostřednictvím e-mailových adres uvedených v objednávce. Komunikace učiněná tímto způsobem, stejně jako veškeré takto sjednané dohody, jsou pro obě strany závazné a stávají se součástí Smluvního vztahu.


3. PRÁVA A POVINNOSTI STRAN

3.1 Poskytovatel je povinen postupovat při poskytování dohodnutých služeb v rámci Smluvního vztahu poctivě a svědomitě, přičemž se zejména zavazuje:
a) poskytovat dohodnuté služby řádně;
b) projednávat se Zákazníkem v nezbytném rozsahu postup činností při plnění Smluvního vztahu;
c) průběžně konzultovat se Zákazníkem své návrhy a doporučení související s plněním Smluvního vztahu, pokud to bude považovat za nezbytné.

3.2 Poskytovatel je oprávněn plnit své povinnosti vyplývající ze Smluvního vztahu prostřednictvím spolupracujících osob. Odpovídá však za odbornou způsobilost spolupracujících osob k činnostem, které vykonává podle Smluvního vztahu.

3.3 Poskytovatel má právo odmítnout poskytnutí jakýchkoliv služeb Zákazníkovi v odůvodněných případech a v případech stanovených právními předpisy. O takovém odmítnutí Poskytovatel Zákazníka informuje. Po odeslání či jiném sdělení informace Zákazníkovi o odmítnutí poskytování služeb není Zákazník poskytnutí daných služeb, které byly ze strany Poskytovatele odmítnuty, oprávněn nadále požadovat. Odmítnutí poskytnutí služeb dle tohoto odstavce nemá vliv na trvání Smluvního vztahu.

3.4 Zákazník se zavazuje poskytnout Poskytovateli veškerou potřebnou součinnost, která je nutná pro řádné zabezpečení a poskytnutí Zákazníkem požadovaných služeb, tj. zejména reagovat na požadavky Poskytovatele, zajistit spolupráci dotčených osob na straně Zákazníka, poskytnout Poskytovateli veškeré požadované informace, materiály a vysvětlení. Vyžádá-li si Poskytovatel součinnost Zákazníka a/nebo jakékoliv podklady potřebné pro řádné poskytnutí služeb v rámci Smluvního vztahu, Zákazník je Poskytovateli poskytne bez zbytečného odkladu nejpozději do 5 (pěti) pracovních dnů ode dne odeslání takové žádosti Zákazníkovi. Pokud Zákazník ve lhůtě dle věty předchozí neposkytne Poskytovateli požadovanou součinnost a předmětem žádosti byl návrh změny služeb, má se za to, že Zákazník s touto změnou souhlasí.

3.5 Za správnost a úplnost všech podkladů a informací potřebných pro poskytnutí služeb v rámci Smluvního vztahu odpovídá Zákazník, přičemž jejich nesprávnost či neúplnost zprošťuje Poskytovatele odpovědnosti za případnou škodu či újmu.

3.6 Zákazník je oprávněn uplatnit u Poskytovatele reklamaci, pokud při poskytování služeb dle Smluvního vztahu dojde k porušení povinností Poskytovatele. Reklamace musí být uplatněna primárně tak, aby Poskytovatel mohl při konání společenské události zajistit nápravu. Pokud nebude reklamace uplatněna při konání společenské události, musí být uplatněna nejpozději do jednoho týdne ode dne její realizace, a to v písemné formě doporučeným dopisem adresovaným na adresu Poskytovatele, a to včetně detailního popisu vady, důvodu neuplatnění reklamace při konání společenské události a požadovaného způsobu nápravy. Později učiněné reklamace jsou nepřípustné. Reklamace bude vyřízena v termínu 30 dnů od data jejího řádného uplatnění u Poskytovatele.


4. CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

4.1 Na základě vzniku Smluvního vztahu, tj. objednávky Zákazníka potvrzené ze strany Poskytovatele, je Zákazník povinen uhradit Poskytovateli zálohu ve výši, jak je stanovena v objednávce, pokud nebude dohodnuto jinak, a to na základě zálohové faktury, vystavené Poskytovatelem a zaslané na e-mailovou adresu Zákazníka. Splatnost zálohové faktury je 14 (čtrnáct) dnů ode dne jejího vystavení, pokud nebude dohodnuto jinak. Záloha je nevratná.

4.2 Po zaplacení zálohy dle předchozího odstavce tohoto článku potvrdí Poskytovatel Zákazníkovi termín konání společenské události a provede nezbytné kroky ke zpracování detailního plánu společenské události a k přípravě finální podoby ceny služeb. Příprava detailního plánu společenské události probíhá ve spolupráci se Zákazníkem, přičemž vzhledem k požadavkům Zákazníka mohou být Zákazníkovi nabídnuty různé varianty realizace požadovaných služeb, a to včetně ceny za jednotlivé varianty, z nichž si Zákazník sám vybere.

4.3 Závazný a konečný rozsah poskytovaných služeb v rámci Smluvního vztahu a od toho odvislá cena budou mezi Poskytovatelem a Zákazníkem dohodnuty nejpozději v těchto termínech:
a) počet hostů na společenské události týden před termínem jejího konání;
b) požadované občerstvení na společenské události dva týdny před termínem jejího konání;
c) v případě svatby je nutno v dostatečném časovém předstihu, nejpozději dva týdny před termínem konání svatby, dohodnout časový harmonogram příjezdu účastníků a dovozu věcí, stejně jako případné přípravy vlastní dekorace, fotokoutku a ostatních požadavků spojených se svatebním dnem.
Případnou vlastní dekoraci, fotokoutek a podobně je nutné druhý den odzdobit, a to nejpozději do 12:00 hodin.

Později vznesené požadavky Zákazníka není Poskytovatel povinen akceptovat.

4.4 Poskytovatel je oprávněn zvýšit finální odsouhlasenou cenu za jednotlivé služby v případě, že dojde k původně neočekávanému zvýšení vstupních nákladů. Takové zvýšení ceny oznámí Poskytovatel bez zbytečného odkladu Zákazníkovi.

4.5 Po realizaci společenské události, která je předmětem Smluvního vztahu, bude konečná cena poskytnutých služeb vyúčtována Poskytovatelem, a to dle předchozího dohodnutého rozsahu služeb se zohledněním objednaných a skutečně poskytnutých služeb v rámci realizované společenské události. Konečná cena dle vyúčtování se může od předem odsouhlasené ceny lišit, s čímž Zákazník souhlasí a je povinen zaplatit konečnou cenu.

4.6 Konečná cena bude Zákazníkem uhrazena na základě faktury, vystavené Poskytovatelem a zaslané na e-mailovou adresu Zákazníka. Ve faktuře dle tohoto odstavce bude zohledněna Zákazníkem zaplacená záloha. Splatnost faktury je 14 (čtrnáct) dnů ode dne uskutečnění společenské události, pokud nebude dohodnuto jinak.

4.7 V případě, že k realizaci společenské události nedojde z důvodu na straně Zákazníka, je Poskytovatel oprávněn vyúčtovat Zákazníkovi veškeré náklady, které mu v souvislosti s přípravou její realizace vznikly, stejně jako veškerou vzniklou škodu a ušlý zisk. Stejně tak je Zákazník povinen zaplatit Poskytovateli smluvní pokutu ve výši zaplacené zálohy dle odst. 4 písm. a) objednávky, na což bude již zaplacená záloha automaticky započtena. K úhradě dle tohoto odstavce se použije čl. 4.6. obdobně, přičemž splatnost faktury je 14 (čtrnáct) dnů ode dne jejího vystavení.

4.8 V případě prodlení s úhradou jakékoliv oprávněně vystavené faktury je Zákazník povinen zaplatit Poskytovateli smluvní úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý započatý den prodlení.

4.9 Jednostranné započtení pohledávek Zákazníka vůči Poskytovateli je vyloučeno.

4.10 Poskytovatel je plátcem DPH. K cenám poskytovaných služeb je tedy účtováno DPH ve výši dle platných právních předpisů.


5. SOUVISEJÍCÍ SLUŽBY

5.1 Zákazník bere na vědomí, že s uspořádáním společenské události souvisí poskytování dalších služeb, kterými jsou zejména:
a) pohoštění (oběd, rautové pohoštění apod.);
b) neomezená konzumace vína po dobu události;
c) obsluha na události apod.,

přičemž tyto jsou zahrnuty v cenové kalkulaci podle počtu osob, který se společenské události má zúčastnit. Všechny související služby musí být dohodnuty písemně např. formou vzájemné e-mailové komunikace.

5.2 V případě rozdílu mezi dohodnutým počtem osob dle odst. 4.3 těchto VOP a počtem skutečně přítomných osob, jsou možné následující odchylky:

a) svatby:
- do 20 osob odchylka ve výši 0 osob u položek dle odst. 5.1 písm. a), b) i c);
- od 20 do 30 osob odchylka ve výši -1 osoby u položek dle odst. 5.1 písm. a) a b) a 0 osob u položky dle odst. 5.1 písm. c);
- od 30 do 40 osob odchylka ve výši -2 osoby u položek dle odst. 5.1 písm. a) a b) a -1 osoba u položky dle odst. 5.1 písm. c);
- od 40 do 50 osob odchylka ve výši -2 osob u položek dle odst. 5.1 písm. a), b) i c);
- nad 50 osob odchylka ve výši -3 osoby u položek dle odst. 5.1 písm. a) a b) a -2 osoby u položky dle odst. 5.1 písm. c).

b) ostatní společenské události:
- u skupin do 29 osob odchylka ve výši -1 osoba u položek dle odst. 5.1 písm. a), b)
i c);
- u skupin od 30 do 39 osob odchylka ve výši -2 osoby u položek dle odst. 5.1 písm. a), b)
i c);
- u skupin nad 40 osob odchylka ve výši -3 osoby u položek dle odst. 5.1 písm. a), b)
i c).

5.3 V případě, že bude počet skutečně přítomných osob nižší, než jak bylo dohodnuto dle odst. 4.3 těchto VOP, vzniká Poskytovateli nárok na zaplacení ceny dle konečného počtu osob závazně dohodnutého dle odst. 4.3 těchto VOP se zohledněním odchylek dle předchozího odstavce 5.2. V případě vyššího počtu skutečně přítomných osob bude cena služeb odpovídajícím způsobem navýšena, avšak Zákazník bere na vědomí omezenou kapacitu Místa události a přípravy pohoštění na míru, a tedy právo Poskytovatele odmítnout poskytnutí služeb nad předem sjednaný rozsah. Stejně tak je Zákazník oprávněn navýšit počet skutečně přítomných osob nad rámec dohody dle odst. 4.3 těchto VOP pouze s předchozím písemným souhlasem Poskytovatele.

5.4 Zbylé pohoštění dle odst. 5.1. písm. a) těchto VOP bude Zákazníkovi zabaleno do obalů určených pro potraviny a předáno, a to následující den v případě svateb, případně při odchodu v případě ostatních společenských událostí. Neomezená konzumace vín dle odst. 5.1. písm. b) těchto VOP bude účtována dle skutečného počtu přítomných osob u všech typů společenských událostí, pokud nebude dohodnuto nebo není stanoveno jinak.

5.5 Poskytovatel je připraven poskytnout Zákazníkovi i další služby, než které jsou uvedeny v odst. 5.1 těchto VOP, případně zprostředkovat jejich poskytnutí (zajištění obřadu, dekorace, zapůjčení reproduktorů, zajištění ubytování, zajištění doprovodného programu, hudby apod.), přičemž sjednání těchto dalších služeb, jejich cena a způsob úhrady bude se Zákazníkem v případě jeho zájmu vždy individuálně dohodnuto.


6. DOBA TRVÁNÍ SMLUVNÍHO VZTAHU, VÝPOVĚD

6.1 Smluvní vztah vzniká na dobu určitou do doby realizace společenské události, pokud není výslovně dohodnuto jinak.

6.2 Smluvní vztah zaniká:
a) splněním předmětu Smluvního vztahu;
b) zánikem jedné ze stran;
c) dohodou stran nebo
d) odstoupením.
6.3 Poskytovatel je oprávněn od Smluvního vztahu odstoupit, a to zejména z důvodu nezaplacení zálohové platby dle odst. 4 písm. a) objednávky a/nebo nedostatečné součinnosti ze strany Zákazníka a/nebo v případě porušení povinnosti Zákazníka dle objednávky nebo těchto VOP, a to oznámením učiněným písemně nebo elektronicky na e-mailovou adresu Zákazníka, s účinností k následujícímu dni po odeslání takového oznámení.

6.4 Zánikem Smluvního vztahu zanikají všechna práva a povinnosti stran s výjimkou nároku na zaplacení odměny za již poskytnuté služby, sankčních nároků a nároku Poskytovatele na náhradu nákladů, náhradu škody a ušlého zisku.


7. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

7.1 Zákazník učiněním objednávky uděluje v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů (dále také jako „Zákon“), Poskytovateli souhlas se zpracováním osobních údajů (včetně údajů citlivých), získaných od Zákazníka nebo od třetí osoby či z veřejných zdrojů, týkajících se Zákazníka a rovněž osobních údajů nezletilých dětí, jichž je Zákazník zákonným zástupcem, jsou-li uvedeny.

7.2 Sdělení osobních údajů je dobrovolné. Zákazník bere na vědomí, že pro splnění Smluvního vztahu je uvedení některých údajů a informací nezbytné.

7.3 Zpracování osobních údajů bude probíhat za účelem spravování informací a poskytování služeb za účelem plnění povinností dle Smluvního vztahu. Dále bude zpracování osobních údajů probíhat za účelem péče o Zákazníka, k souvisejícím statistickým, marketingovým a obchodním účelům, za účelem zajištění plnění zákonných povinností a k ochraně práv a oprávněných zájmů Zákazníka a Poskytovatele, a to v rozsahu nezbytném k naplnění uvedených účelů. Osobní údaje budou zpracovávány rovněž za účelem nabízení obchodu a služeb, a to i prostřednictvím prostředků elektronické komunikace.

7.4 Zákazník souhlasí s tím, že osobní údaje budou předávány obchodním partnerům Poskytovatele, případně jiným osobám, a to v souvislosti s plněním Smluvního vztahu.

7.5 Zákazník poskytuje souhlas se zpracováním osobních údajů na dobu určitou počínaje udělením souhlasu až do uplynutí doby deseti let od konce roku, ve kterém zanikl Smluvní vztah. Tím nejsou dotčeny zákonné archivační povinnosti Poskytovatele.

7.6 Zákazník je oprávněn požádat o informaci o zpracování svých osobních údajů v souladu s ustanovením § 12 Zákona. Zjistí-li Zákazník nebo domnívá-li se, že Poskytovatel provádí zpracování osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života nebo v rozporu se Zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může Zákazník požádat Poskytovatele o vysvětlení a požadovat, aby Poskytovatel takto vzniklý stav odstranil. Zákazník je také oprávněn obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů.

7.7 Zákazník prohlašuje, že všechny jím uvedené údaje a informace jsou pravdivé, a zavazuje se, že Poskytovateli bez zbytečného odkladu oznámí změny poskytnutých údajů.

8. ODPOVĚDNOST ZA ŠKODU

8.1 Odpovědnost za škodu se řídí příslušnými ustanoveními zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů.

8.2 Poskytovatel a Zákazník se zavazují k vyvinutí maximálního úsilí k předcházení škodám a k minimalizaci vzniklých škod. Zákazník zejména nese plnou odpovědnost za škody vzniklé na majetku Poskytovatele a třetích osob, způsobené Zákazníkem a/nebo osobami, které se účastní společenské události, a tyto škody je povinen na výzvu Poskytovatele v plné výši nahradit.

8.3 Žádná ze smluvních stran není odpovědna za prodlení způsobené okolnostmi vylučujícími odpovědnost. Odpovědnost za prodlení nevylučuje překážka, která vznikla teprve v době, kdy povinná strana byla v prodlení s plněním své povinnosti, nebo vznikla z hospodářských poměrů povinné strany. Účinky okolností vylučujících odpovědnost jsou omezeny pouze na dobu, dokud trvá překážka, s níž jsou tyto účinky spojeny.


9. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

9.1 Smluvní vztah vzniklý mezi Poskytovatelem a Zákazníkem se řídí českým právním řádem, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

9.2 V případě, že je nebo se stane některé z ustanovení těchto VOP neplatné, neúčinné nebo nevykonatelné, nebude tím dotčena platnost, účinnost a vykonatelnost ostatních ujednání. Smluvní strany jsou povinny poskytnout si vzájemnou součinnost pro to, aby neplatné, neúčinné nebo nevykonatelné ustanovení bylo nahrazeno takovým ustanovením platným, účinným a vykonatelným, které v nejvyšší možné míře zachovává ekonomický účel zamýšlený neplatným, neúčinným nebo nevykonatelným ustanovením. To samé platí i pro případ smluvní mezery.

9.3 Poskytovatel je oprávněn použít fotodokumentaci a videomateriál ze společenské události pro své propagační účely.

9.4 Tyto VOP jsou platné a účinné od 01.12.2017, přičemž pozdější znění obchodních podmínek vždy nahrazuje předchozí verzi.

Více »

Kontakt

Vinný sklep U Hroznu v Čejči
Areál vinných sklepů Pod Búdama
Sledujte orientační cedule

420 724 744 118 - Ivo Bábel

 

Email: [email protected]

 

Volejte / Pište

724 744 118